FRAMTIDEN

Ungas relationer till vuxna kan spela en stor roll för deras framtid. Goda relationer till vuxna kan leda till att unga är villiga att anstränga sig för att få bra betyg och en ljus framtid. Med förebilder kan unga skapa en inre värld med positiva föreställningar. Vi vill därför i framtiden starta och utveckla en verksamhet som kommer att stötta barn och ungdomar. Vi vill bland annat kunna erbjuda studiestöd och meningsfulla aktiviteter som kan förverkliga deras önskedrömmar.

OBS! Detta kommer att vara en utomstående verksamhet utöver Unga Själar.
 

En satsning på studiestöd

Ett av våra mål är att  starta en verksamhet som bland annat erbjuder studiestöd. Av olika orsaker hinner en del elever inte arbeta färdigt med sina uppgifter under skoltid, vilket kan leda till att de hamnar efter. Läxor kan även ha en negativ effekt på elevers självkänsla då olika faktorer kan hindra unga från att få samma stöd i hemmet som i skolan.  En del vårdnadshavare har inte möjligheten att kunna stötta sina barn på grund av tidsbrist och bristande språkkunskaper. Detta kan leda till att barn förlorar viljan samt motivationen att lära sig. Vi vill därför kunna erbjuda studiestöd för unga mellan 7-18 år under dagtid. Lärare på plats kommer att ha grundskole- och gymnasiekompetens. För att kunna få studiestöd måste unga uppfylla kriterierna för studiestöd.

Kort information om kvällsverksamhet

En öppen mötesplats för barn och ungdomar mellan 10-18 år. Verksamheten ska erbjuda en trygg och stimulerande miljö och en meningsfull fritid för unga.

Verksamheten kommer att utformas så den överensstämmer med grundläggande demokratiska värden som inflytande, delaktighet och ansvarstagande. I olika forum och möten ska vi förtydliga innebörden av de centrala demokratiska begreppen: rättigheter, skyldigheter och ansvar. Verksamheten kommer ständigt att arbeta med en likabehandlingsplan för att skapa trygghet och struktur. Alla på verksamheten ska följa trivselreglerna som verksamheten erhåller. Personalen som kommer att arbeta i verksamheten har olika kompetensområden. Vuxen personal kommer alltid att finnas på plats och kommer att hålla i aktiviteter. Personal på verksamheten har anmälningsskyldighet  och vid misstanke och oro kommer vi att upprätta en orosanmälan.

Vi kommer erbjuda ett aktivitetscentrum med pedagogisk grund som bl.a. lär unga mer om samspel, samarbete, lyhördhet och innebörden av respekt. Matlagning, dans, livskunskap, föreläsningar, gruppsamtal som sätter fokus på ungas livssituationer, övningar som skapar större förståelse för varandra är bara några få aktiviteter som vi kommer att hålla i. Verksamheten ska ge unga möjligheten att umgås och lära känna nya vänner, skapa konst, spela spel såsom biljard, pingis och sällskapsspel men ska också vara en  mötesplats där unga kan få andrum för att komma bort från det.

Medlemskap

För att vi ska kunna bedriva denna verksamhet behöver vi begära om medlemskap för exempelvis inköp av material och varor.  Att vara medlem på verksamheten  innebär självklart förmånen att kunna delta i alla våra aktiviteter. För att vi ska kunna inhämta material krävs det medlemskap. Som medlem har man även möjlighet att påverka och driva projekt tillsammans med personal.  Vi anser att ungas inflytande och delaktighet är väsentlig för verksamheten.Unga som besöker verksamheten kommer kunna ansöka om medlemskap för att kunna delta i samtliga aktiviteter.

Kriterier för  studiestöd
  • Unga mellan 7-18 år
  • Studiestödet gäller ett eller flera underkända ämnen
  • Unga med dokumenterad läs- och skrivsvårigheter
  • Unga med dokumenterad koncentrationssvårigheter